Plankehaugen ønsker Alexander Olsen velkommen

Plankehaugen ønsker deg hjertlig velkommen. Ny spiller til vårt kjære FFK er også ny spiller for oss supportere.

Håper du vil trives og vi vil ta vel i mot deg. Lykke til med sesongen.

Treningskamp lørdag 15.mars

Hei alle plankehaugen medlemmer og andre FFK supportere.

Møt opp å hei vårt lag til seier mot S.borg 08.

Vi kan se på denne kampen som en god trening for alle supportere når det gjelder tribuneliv. Så møt opp med godt humør og en klar og høy stemme slik at gutta hører at vi er tilstede.

Kampen finner sted i Østfoldhallen 

Lørdag 15.mars kl 15:00

Plankehaugens satningskamper 2014

Styret har hatt en gjennomgang av kamper for 2014 og har satt opp disse kamper hvor det planlegges ekstra satsing.

Vårsesongen

Hjemmekamp Tromsø 6 april

Hjemmekamp Hødd 21 april

Hjemmekamp Nes-Sotra 16 mai

Bortekamp Mjøndalen 20 mai

 Høstsesongen

Hjemmekamp Mjøndalen 10 aug

Hjemmekamp Strømmen 14 sept.

Hjemmekamp Sandefjord 2 nov (siste seriekamp)

Bortekamper

Bortekamp Bryne 20 juli. (storsatsning med 2 overnattingen i Stavanger)

Bortekamp Hønefoss 17 aug

Bortekamp Hødd 21 sept

Følg med på Facebook og eller vår hjemmeside

Informasjon om pris, klokkeslett og endring av kampdager

Plankehaugens Vedtekter

Sist endret 30.01.2017

§ 1 NAVN

Supporterklubbens navn er Plankehaugen og ble stiftet 1.april 1999

§ 2 FORMÅL  

Plankehaugens mål er å støtte FFK visuelt og verbalt under kamp, samt å være en konstruktiv og kritisk diskusjons- og samarbeidspartner for FFK utenom kamp. Plankehaugen skal tilstrebe å skape et godt og inkluderende sosialt miljø for sine medlemmer, særlig i forbindelse med FFK's kamper og bestrebe seg på å få flest mulig med på bortekamper.

§ 3 MEDLEMSKAP 

Plankehaugen består av de personer som til enhver tid er medlemmer i organisasjonen. Medlemskap utstedes av styret eller den styret har gitt fullmakt. Økning av medlemskontingenten med mer enn 50 kroner må godkjennes av den ordinære årsmøte. I utgangspunktet kan alle som ønsker det bli medlemmer. Styret forbeholder seg imidlertid retten til å nekte personer medlemskap/ekskludere medlemmer som kan komme til å skade organisasjonens omdømme (se §7 vedr. eksklusjon). Siste frist for betaling av medlemskapet er 1.november. Innbetaling av medlemskap etter 1. november, overføres til det påfølgende året.

Medlemskapet har følgende kontingenter:

Familiemedlemskap 2 voksne og inntil 3 barn minimum 2 barn under 16 år       - 550 kr

Enkeltmedlemskap                                                                                                     - 250 kr

Barn/ungdom/student til fylte 21 år                                                                          - 125 kr

§ 4 ORGANISATORISK TILKNYTNING 

Supporterklubben Plankehaugen er tilknyttet Norsk Supporterallianse (NSA) og Frivillighet Norge

§ 5 BESLUTTENDE ORGAN 

Plankehaugens besluttende organer er årsmøte, ekstraordinær årsmøte og styret.

§ 6 TVISTER OM VEDTEKTENE 

Oppstår det uenighet om fortolkningen av disse vedtektene, eller uforutsette ting som ikke berøres av vedtektene, skal saken utsettes til neste årsmøte. I svært viktige saker kan avgjørelser tas av styret. Medlemmer binder seg til ikke å bringe tvister om vedtektene for rettslig prøving. Eventuelle tvister om vedtektene skal fortrinnsvis avgjøres av årsmøte, eventuelt styret.

§ 7 ENDRING AV VEDTEKTENE

Vedtektene kan endres av Årsmøte ved minst 2/3 flertall. Forslag til endringer må legges fram skriftlig i henhold til bestemmelsene for fremming av saker for Årsmøte.

§ 8 RASISME, NAZISME, VOLD OG POLITIKK

Plankehaugen tar avstand fra enhver form for fordommer på grunn av hudfarge, nasjonalitet, tro, kjønn eller legning, og vil aktivt bekjempe rasisme og nazisme. Rasistisk og nazistisk aktivitet, samt medlemskap i rasistiske og nazistiske organisasjoner, er ikke forenlig med medlemskap i Plankehaugen og vil automatisk føre til tap av medlemskap i Plankehaugen.

Plankehaugen vil aktivt motarbeide voldsbruk på idrettsarrangementer. Voldsbruk er ikke forenlig med medlemskap i Plankehaugen.

Plankehaugen skal være partipolitisk nøytral.

§ 9 EKSKLUSJON

Medlemmer som bryter Plankehaugens vedtekter og/eller på annen måte bidrar til å skade FFK og/eller Plankehaugens omdømme, kan ekskluderes av styret. Medlemmer kan enten ekskluderes direkte, eller gis advarsler avhengig av forseelsens alvorlighetsgrad. Varighet på eksklusjonen kan variere, og styret kan oppheve eksklusjonen. Dersom den ekskluderte vil bli medlem igjen, må medlemskontingenten betales på nytt.

Styremedlemmer kan også ekskluderes. Ved behandling av slike saker deltar ikke det forslått ekskluderte medlemmet i avstemningen. Minimum 5 av de 7 stemmeberettigede må stemme for eksklusjon. Årsmøte har krav på redegjørelse fra styret om eksklusjoner. Eksklusjonssaker kan ankes inn for årsmøte, men medlemmet er suspendert frem til årsmøte. Årsmøte vedtak er endelig.

§ 10 UTMELDING 

Utmelding av Plankehaugen må meldes skriftlig til styret. Når utmelding er mottatt og registrert, regnes medlemskapet umiddelbart som avsluttet. Dersom et medlem ikke betaler medlemskapet sitt, vil medlemskapet automatisk bli slettet etter ett år.

§ 11 RETTIGHETER OG PLIKTER 

Plankehaugens medlemmer

• har rett til informasjon om Plankehaugens drift, organisasjon etc.

• har innsynsrett i Plankehaugens regnskaper

• har rett til å delta i alle sammenkomster som Plankehaugen arrangerer. Medlemmer skal gå foran ikke-medlemmer.

• skal følge Plankehaugens vedtekter og de bestemmelser som tas av Plankehaugens besluttende organer.

• skal betale de avgifter som vedtas av Plankehaugens besluttende organer.

§ 12 STYRETS ORGANISERING 

a)Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og 3 styremedlem. Valgperioden er to år for styremedlemmer. Styremedlemmene velges overlappende. Leder, sekretær og ett styremedlem det ene året. Nestleder, kasserer og to styremedlemmer det andre året. Slik at hele styret ikke er på valg samtidig. For å bli valgt inn i styret, må man ha betalt kontingenten for året før.

I tillegg til de direkte valgte vervene leder, nestleder, sekretær og kasserer, fordeler styret ansvaret for følgende oppgaver seg imellom: medlemsansvarlig, tifo ansvarlig, tur ansvarlig, nettredaktør og medlemsblad redaktør. Styret kan også gi ansvaret for en eller flere av disse oppgavene videre til andre medlemmer, men styret er ansvarlig for at oppgavene faktisk blir gjennomført på en tilfredsstillende måte.

Styret møtes etter innkalling fra leder. Styret kan også innkalles etter krav fra minst tre av styremedlemmene. Styrevedtak fattes ved simpelt flertall og krever fremmøte av 3 eller flere stemmeberettigete. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

b) Styremedlemmer har rett til å trekke seg fra styret. Styremedlemmer kan også bli anmodet om å trekke seg av de andre styremedlemmene. Hvis et styremedlem ikke oppfyller sine plikter som styremedlem, kan de resterende ordinære styremedlemmene samt 1. varamedlem stemme over hvorvidt vedkommende får fortsette i styret. Minimum 3 av de 5 stemmeberettigede må stemme for styremedlemmets fratredelse fra styrevervet. Årsmøte kan velge vedkommende inn igjen i styret hvis den ønsker det.

c) Hvis et styremedlem trekker seg eller blir stemt ut av styret,  er opp til styret å avgjøre om det er nødvendig å oppnevne et nytt styremedlem.  Hvis ytterligere en representant skulle trekke seg eller bli stemt ut av styret, er det Styrets plikt til å innkalle til ekstraordinært Årsmøte. Styret skal ha minimum fem medlemmer og plikter å innkalle til ekstraordinær årsmøte hvis flere enn to av de ordinære representantene trekker seg eller blir stemt ut av styret.

§ 13 STYRETS PLIKTER 

Styret har det formelle og juridiske ansvar for Plankehaugens virksomhet. Styret er selv ansvarlig for alle avtaler det inngår på organisasjonens vegne. Styret plikter også å innkalle til medlemsmøter for rådgivning i spesielt viktige saker, planlegging og informasjon om styrets arbeide. Dette skal skje ved behovopptil t o ganger per år, en gang hvert halvår.

§ 14 TALSPERSON 

Lederen er Plankehaugens talsperson som er hovedkontakt for media og FFK. Talspersonen plikter å forholde seg til de retningslinjene og vedtakene som er gjort i styret vedrørende uttalelser. Det er styret som fordeler ansvaret for uttalelser innenfor Plankehaugens forskjellige ansvars- og aktivitetsområder. Det er styret som har ansvaret for alle uttalelser fra Plankehaugen selv om dette i enkelte saker/områder har blitt gitt videre til folk utenfor styret. Medlemmer av Plankehaugen kan ikke uttale seg i media på vegne av Plankehaugen med mindre dette er avklart med styret. Alle styremedlemmer plikter å forholde seg til de bestemmelser styret har blitt enig om i forhold til kontakt med media, FFK og andre.

§ 15 ORDINÆR ÅRSMØTE 

Årsmøte avholdes i desember, januar eller februar helst så tidlig som mulig i denne perioden. Styret avgjør nærmere tidspunkt og sted. Medlemmer skal innkalles senest 3 uker før møtet finner sted.

Følgende saker skal behandles:

1. Godkjenne innkalling
2. Godkjenne den oppsatte saksliste.
3. Velge Dirigent
4. Velge sekretær
5. Velge to representanter til å underskrive Årsmøteprotokollen
6. Velge tellekorps
7. Behandle og godkjenne Årsberetningen
8. Behandle og godkjenne regnskap og budsjett
9. Behandle innkomne forslag
10. Valg av styret
11. Valg av valgkomitè
12. Avslutning

Det velges en leder til valgkomite på generalforsamlingen. Lederen i komiteen koordinerer arbeidet i valgkomiteen

Valg foregår primært ved akklamasjon, men kan også avvikles skriftlig dersom årsmøte uttrykker ønske om det. Alle saker på årsmøtet avgjøres ved simpelt flertall med unntak av endringer i vedtektene og beslutning om oppløsning av Plankehaugen som krever 2/3 flertall. Kun personer med gyldig medlemsbevis for det året årsmøte holdes for, gis stemmerett. Stemmeretten er personlig og medlemsbevis/kvittering må framvises ved inngangen. Årsmøte er kun for Plankehaugens medlemmer for det året årsmøte avholdes.
Påvirkede/berusende personer har ikke adgang til Årsmøte. Salg av alkohol er ikke tillatt på Årsmøte.

Innkomne forslag må være styret i hende 14 dager før årsmøte finner sted. Benkeforslag godtas ikke. Kun skriftlige forslag blir godtatt. Det er opp til styret å avgjøre om det vil godkjenne saker som kommer etter denne fristen. Forslag til nye styremedlemmer må være valgkomiteen i hende 14 dager før Årsmøte. Benkeforslag på nytt styre godtas. De som blir forslått må være tilstede på Årsmøte. Saksliste og valgkomiteens innstilling offentliggjøres 1 uke før Årsmøte.

§ 16 EKSTRAORDINÆR ÅRSMØTE 

Styret kan innkalle til ekstraordinær årsmøte. Styret plikter også å innkalle til ekstraordinær årsmøte hvis minst 1/4 av medlemmene krever det. Innkalling til ekstraordinær årsmøte skjer etter samme regler som for ordinær årsmøte. Ekstraordinær årsmøte kan kun fatte vedtak i den/de saker som ligger til grunn for innkallingen. Vedtak fattes etter samme bestemmelser som gjelder for ordinær årsmøte.

§ 17 UTMERKELSER 

a) Æresmedlemmer: Styret kan utnevne personer som har gjort en spesielt fremragende innsats for Plankehaugen over lengre tid, til æresmedlemmer. Vedtak om utnevnelse av æresmedlemmer skal være enstemmige, da det ikke skal herske noen tvil om at kandidaten er egnet. Alle medlemmer kan foreslå kandidater for styret. Styret kan ikke utnevne sittende styremedlemmer til æresmedlemmer. Æresmedlemmer er ikke betalende medlemmer, så lenge dem er medlemmer i Plankehaugen. Melder dem seg ut, strykes Æresmedlemskapet. Ved ny innmelding blir man som vanlig betalende medlem igjen.

b) Ærespresident: En av FFK's spillere kan hvis ønskelig utnevnes til ærespresident i Plankehaugen etter særskilte retningslinjer. Ærespresidenten innehar tittelen til han slutter som FFK-spiller.

c) Priser: Plankehaugens medlemmer kårer årets spiller. Plankehaugens medlemmer kan foreslå utmerkelser som bør deles ut til spillere som har gjort seg særlig positivt bemerket på eller utenfor banen. Styret fungerer som avgjørende instans ved slike forslag og kan også selv ta initiativ til slike utmerkelser.

§ 18 OPPLØSNING AV PLANKEHAUGEN 

Plankehaugen kan bare oppløses etter vedtak med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter hvorav minst den ene må være ordinær årsmøte. Mellom de to årsmøtene må det ha gått minst 6 måneder. Blir oppløsning besluttet, øremerkes FFK's junioravdeling etter at eventuelle kreditorer har fått sitt tilgodehavende.

 

 

Supporterutstyr

plankehaugensupportertoy

Plankehaugen har i 2014 videre ført samarbeidet med Rett Profil som nå er vår hovedleverandør av supporterklær, Klikk deg inn på bildet over eller på denne linken for å komme til nettbutikken.

Der finner du et bredt utvalg av klær som er med både trykk av vårt nye bilde fra i år, Broa i Fredrikstad eller bare vårt emblem. T-shirt, gensere, jakker og bukser. Og SUPERUNDERTØY. Superundertøyet er av ypperste kvalitet, varmer og puster på en gang. Med det lille emblemet på brystet av Plankehaugen er alt som er synlig av reklame.

Det er fra str. 128 år og oppover til 4xl god og romslig i fasong, og har en nøytral farge. Holder seg utrolig godt i vask. 

Plankehaugen får prosenter av alt Plankehaugenssupporterutstyrsalg

Plankehaugen har også tilsalgs: Luer,Skjerf og Capser. Disse fåes kjøpt ved å kontakte vår Supporterutstyransvarlig:Torill Mangrud. Telefon Hjem:69 31 48 41. Mobil: 91346124

E-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 ELITESPONSOR
 

 

Gullsponsor

 

 

 

Sølvsponsor

 

skadeoglakk xl bygg knatterudfjellet trelast
sparebank1

DA logo 1

 

 

 

 

 

Bronsesponsor

 

 

Handyman torvbyen bravida

 

 

slevikelektriske

 

 

 
   

Ørebekk