Referat fra GF 2012


Her finner du referatet fra generalforsamlingen for 2012.

Plankehaugens Generalforsamling 2012

Plankehaugens generalforsamling ble holdt på Fredrikstad Stadion torsdag 31. januar 2013.

Det var 31 stemmeberettigete og 1 ikke stemmeberettiget til stede da møtet begynte.

1. Godkjenne innkalling

- Innkallingen ble godkjent.

2. Godkjenne den oppsatte saksliste

- Den oppsatte sakslisten ble godkjent.

3. Velge dirigent

- Enrique Arnesen ble valgt til dirigent.

4. Velge sekretær

- Natalie Moe ble valgt til sekretær.

5. Velge to representanter til å underskrive generalforsamlingens protokoll

- Mogens Christensen og Tor Olsen ble valgt til å underskrive generalforsamlingens protokoll.

6. Velge tellekorps

- Per Kristian Andersen og Andre Martinsen ble valgt til tellekorps.

7. Behandle og godkjenne beretningen.
Styret:
Chia Haji Abbasi var i valgkomiteen i stedet for Willy Korsmo og Yvonne Flogbergsæther var i valgkomiteen i stedet for Ola Johnsen.
Medlemsutvikling:

- Det er 1565 betalende enkeltmedlemmer i Plankehaugen.
FFK:

- Plankehaugen har stått utenfor Fredrikstad Stadion og ventet på at spillerne skulle komme hjem for å gi ris eller ros. Dette setter spillerne stor pris på, så dette burde også gjøres denne sesongen.

- Beretningen ble godkjent etter endringene.

8. Behandle og godkjenne regnskap og budsjett

- Regnskap av kaféen ble godkjent.

- Regnskap for drifta av Plankehaugen ble godkjent.

- Budsjett for Plankehaugen 2013 ble godkjent.

9. Behandle innkomne forslag
- Forslag 1: 30 for og 1 mot styrets forslag.
Fra sittende styre: Endring av vedtekter § 10

§ 10 STYRETS ORGANISERING

a) Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og fem styremedlemmer. I tillegg velges to varamedlemmer som har møterett på alle styremøter, men ikke stemmerett hvis styret er fulltallig. 1. varamedlem har møteplikt. Valgperioden er to år for styremedlemmer og ett år for varamedlemmer. Styremedlemmene velges overlappende. Nestleder, sekretær og to styremedlemmer det ene året. Leder, kasserer og tre styremedlemmer det neste. Slik at hele styret ikke er på valg samtidig. For å bli valgt inn i styret, må man ha betalt kontingenten for året før.

I tillegg til de direkte valgte vervene leder, nestleder, sekretær og kasserer, fordeler styret ansvaret for følgende oppgaver seg imellom: medlemsansvarlig, tifoansvarlig, turansvarlig, nettredaktør og medlemsbladredaktør. Styret kan også gi ansvaret for en eller flere av disse oppgavene videre til andre medlemmer, men styret er ansvarlig for at oppgavene faktisk blir gjennomført på en tilfredsstillende måte.

Styret møtes etter innkalling fra leder. Styret kan også innkalles etter krav fra minst fire av styremedlemmene. Styrevedtak fattes ved simpelt flertall og krever fremmøte av 5 eller flere stemmeberettigete. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

b) Styremedlemmer har rett til å trekke seg fra styret. Styremedlemmer kan også bli anmodet om å trekke seg av de andre styremedlemmene. Hvis et styremedlem ikke oppfyller sine plikter som styremedlem, kan de resterende ordinære styremedlemmene samt 1. varamedlem stemme over hvorvidt vedkommende får fortsette i styret. Minimum 7 av de 9 stemmeberettigede må stemme for styremedlemmets fratredelse fra styrevervet. Generalforsamlingen kan velge vedkommende inn igjen i styret hvis den ønsker det.

c) Hvis et styremedlem trekker seg eller blir stemt ut av styret, rykker 1. varamedlem opp som ordinært styremedlem og 2. varamedlem opp som 1. varamedlem. Det er opp til styret å avgjøre om det er nødvendig å oppnevne nytt 2. varamedlem. Hvis ytterligere en representant skulle trekke seg eller bli stemt ut av styret, rykker det opprinnelige 2. varamedlemmet også opp som ordinært styremedlem frem til neste generalforsamling. Styret skal ha ni medlemmer og plikter å innkalle til ekstraordinær generalforsamling hvis flere enn to av de ordinære representantene trekker seg eller blir stemt ut av styret.

Forslag fra styret til endring av vedtekter § 10

§ 10 STYRETS ORGANISERING

a) Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og 1 styremedlem.

Styremedlemmene velges overlappende.

Leder, sekretær og ett styremedlem det ene året. Nestleder, kasserer det neste året. Slik at hele styret ikke er på valg samtidig. 

Styret møtes etter innkalling fra leder. Styret kan også innkalles etter krav fra minst tre av styremedlemmene. Styrevedtak fattes ved simpelt flertall og krever fremmøte av tre eller flere stemmeberettigete. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Minimum tre av de fem stemmeberettigede må stemme for styremedlemmets fratredelse fra styrevervet.

c)         Styret skal ha fem medlemmer og plikter å innkalle til ekstraordinær generalforsamling hvis flere enn to av de ordinære representantene trekker seg eller blir stemt ut av styret. 

- Forslag 2: 31 for styrets beslutning.
Fra Christoffer Horsrud.

Ønsker å utestenge Supras som gruppe fra PH feltet, ikke stadion generelt men kun PH feltet.

Grunn: Supras påfører FFK store ekstra kostnader ref. blussing under siste hjemmekamp og dette kan umulig være forenelig med formålet til Plankehaugen nemlig å støtte FFK.

Styrets beslutning: Plankehaugen har ingen rett eller anledning til å utestenge noen fra stadion det er kun arrangøren av kamper på stadion og det er FFK som kan. Det faller ellers oss vanskelig å forstå at forslagsstilleren ønsker en gruppe vekk fra en del av stadion men ikke ellers.


- Forslag 3: 31 for styrets beslutning på begge punkter.
Fra Jon Fredrik Bjørnnes.

Hva skal gjøres med blusse problematikken blant tribunen.

Styrets beslutning: Styret i Plankehaugen forholder seg til de retningslinjer som FFK gir oss til hver kamp. Har vi søkt om å blusse foran PH tribunen og svaret er nei forholder vi oss til det. At noen greier likevel å gjøre noe annet kan vi ikke gjøre noe med.

Betaling av bot som FFK som arrangør får fra NFF pga noen har gjort noe dem ikke skulle. Ønsker at Supras eller PH betaler boten(ene).

Styrets beslutning: Plankehaugen går ikke inn og betaler noen bot som har blitt påført FFK av enkelte personer.

10. Valg av styret
Forslag på styret fra valgkomiteen:
Leder – Linda Gulbransen – 2 år
Nest leder – Fredrik Reiten – 1 år
Kasser – Enrique Leonides Arnesen – 2 år
Sekretær – Jostein Lunde – 1 år

Styremedlem – Tore Kristoffersen – 1 år
Styremedlem – Natalie Moe – 1 år
Styremedlem – Sandra Solheim – 2 år
Styremedlem – Gerd Halvorsen – 2 år
Styremedlem – Torill Mangrud – 2 år
1. Varamedlem – Kenneth Andreassen – 1 år
2. Varamedlem – Thomas Bruun – 1 år

- Alle ble enige om at Natalie Moe tar rollen som sekretær i stedet for Jostein Lunde. Jostein Lunde gikk da inn som vanlig styremedlem.
- Det kom inn benkeforslag mot Thomas Bruun på Yvonne Flogbergsæther, hvor 22 stemte på Yvonne Flogbergsæther, 6 stemte på Thomas Bruun, 1 stemte blankt, 1 som ikke stemte og 1 som hadde gått. Til sammen 30 stemmeberettiget.

Plankehaugens styre for 2013 blir dermed seende slik ut:
Leder – Linda Gulbransen – 2 år
Nest leder – Fredrik Reiten – 1 år
Kasser – Enrique Leonides Arnesen – 2 år
Sekretær – Natalie Moe – 1 år

Styremedlem – Tore Kristoffersen – 1 år
Styremedlem – Jostein Lunde – 1 år
Styremedlem – Sandra Solheim – 2 år
Styremedlem – Gerd Halvorsen – 2 år
Styremedlem – Torill Mangrud – 2 år
1. Varamedlem – Kenneth Andreassen – 1 år
2. Varamedlem – Yvonne Flogbergsæther – 1 år

11. Valg av valgkomité

- Valgkomiteen ble seende slik ut: Vibeke Pettersen, Bente Andreassen, Tor Olsen, Marit Roos Hansen og Andre Martinsen.

- Vibeke Pettersen ble valgt til leder av valgkomiteen.

12. Avslutning

- Det ble delt ut blomster til de som gikk ut av styret.
- Enrique informerer om telefonsamtale med trener Lars Bakkerud, spillerne skal komme til Plankehaugen å takke supporterne etter hver kamp. Da er det viktig at supporterne står igjen en liten stund etter kampslutt.

Referat godkjent av:

__________________________                              _________________________

Mogens Christensen                                                         Tor Olsen

Slaget om Østfold

Onsdag 30. januar 2013, klokken 17.30 er det igjen duket for kamp i Østfoldhallen.

Det blir en ny kamp for å vise hvem som er storebror i Østfold da Sarpsborg 08 møter FFK.

Det blir nok en krig, en krig som vi skal vinne, sier Ole Strømsborg offensivt. 

Så mens guttane kriger på banen, la oss supportere møte opp og vise den andre byen at det fortsatt er Fredrikstad som er storebror - både på banen og på tribunen.

For å lese hele intervjuet med Ole Strømsborg, trykk på linken her.

Spillekveld

Fredag 1. februar 2013 ønsker vi å invitere til spillekveld på Supporterkafé 1903.

Det vil bli Ludo-og Kinasjakk mesterskap. Også mulighet for å ha med andre spill som man kan spille mellom slagene.

Håper du tar med deg en venn eller to og dukker opp! Det vil være salg av både god mat og drikke.

Inngang: 30 kr

Håper vi sees!

Hilsen Plankehaugens arrangementskomite.

GF 2013

Her finner du diverse informasjon som er nødvendig i forkant av generalforsamlingen 31. januar.

Agenda for generalforsamlingen

1. Godkjenne innkalling.

2. Godkjenne den oppsatte saksliste.

3. Velge Dirigent.

4. Velge sekretær.

5. Velge to representanter til å underskrive generalforsamlingens protokoll.

6. Velge tellekorps

7. Behandle og godkjenne beretningen.

8. Behandle og godkjenne regnskap og budsjett

9. Behandle innkomne forslag.

10. Valg av styret

11. Valg av valgkomité

12. Avslutning

Plankehaugens årsberetning 2012

Generalforsamling

Plankehaugens generalforsamling 2011 ble avholdt den 31. januar 2012 på Stadion, 48 stemmeberettigede møtte opp.

Styret: Styret ble etter generalforsamlingen seende slik ut:
Leder Enrique Leonides Arnesen - 1 år

Nestleder Fredrik Reiten -2 år

Kasserer Jan Erik Olsen - 1 år

Sekretær Linda Guldbrandsen. – 2 år

Styremedlem Heidi Aydar - 1 år

Styremedlem Morten Pedersen - 1 år

Styremedlem Tore Kristoffersen - 2 år

Styremedlem Magnar Solvang – 2 år

Styremedlem Torfinn Eilertsen – 2 år

1.vara Natalie Moe. – 1 år

2. vara Frode Hedvald – 1 år

Følgene personer ble valgt inn i valgkomiteen: Tom Pettersen, Willy Korsmo, Dan Andre Syversen, Marie Torper, Ola Johnsen

Styresammensetningen forandret seg ettersom året gikk. Magnar Solvang trakk seg i løpet av perioden og 1.vara Natalie Moe rykket opp som ordinær styre medlem, Frode rykket opp til 1.vara og styret fikk inn Jostein Lunde som 2. vara, dette ble gjort iht vedtektene.

Vi startet året, i år som i fjor, med et styre seminar som ble styremøte nr. 1 Denne ble avholdt hjemme hos Kassereren hvor vi planla året og fordelte ansvarsområder til hvert av styremedlemmene.

Det har vært avholdt 12 styremøter. Det har vært 25 saker oppe til behandling. 2 Samarbeidsmøter med FFK og avholdt 2 medlemsmøter. Avholdt Kick-Off og arrangert Fotballens dag.

Medlemsutvikling

I 2012 budsjetterte vi med at vi skulle få 2000 medlemmer, og vi var ikke så langt unna. Vi endte på 1932 medlemmer hvor 387 var familiemedlemmer (109 hovedmedlemmer og 278 undermedlemmer) og 1967 var enkeltmedlemmer.

Et enkeltmedlemskap koster kroner 200,- og et familiemedlemskap koster kroner 450,-.

I et familiemedlemskap kan 4 personer være med, hvor ikke flere enn 2 er over 16 år. Alle får hvert sitt medlemskort, men bare ett medlemsblad. Alle må selvfølgelig ha samme adresse.

Nytt for i år er at vi har prøvd å skaffe nye medlemmer ved at de som ønsker kan sende en sms til oss, og så sender medlemsansvarlig ut faktura. Vi trykte opp ca. 1000 visittkort, og delte ut til de som sa de ønsket og bli medlem. Vet ikke hvor mange som ble delt ut, men kun 4 stykk sendte en sms om at de ville bli medlem. Av de 4 var det kun en som betalte kontingenten. Med andre ord ikke veldig vellykket, men da har vi prøvd.

Turer

Det har blitt organisert turer til de fleste bortekampene til FFK dette året. Det var bra oppmøte på satsningsturen til Ålesund, ca. 70 var med dobbeltdekker bussen. Vi fikk inn sponsorer til å dekke 10 gratisbusser til bortekampen mot VIF, men pga laber interesse ble det bare 3 busser som dro. Ellers har det vært grei oppslutning om turene, og supportere har igjen reist land og strand rundt for å følge laget i sitt hjerte.

Sang/tribuneliv/TIFO

Det har i år vært en helt grei stemningen på Plankehaugen tribunen. Det ble mobilisert ekstra mot Lillestøm hjemme og den siste hjemmekampen mot Molde og vi håper virkelig at den gode stemningen fortsetter når sesongen 2013 starter.

Supras har hatt ansvaret for sanger under kampene.

Frode Hedvald har gjennomført to kvelder i cafeen med tema tribuneliv.

Tifo for sesongen 2012 er det stort sett Supras ene alene som har tatt ansvar for, ledet av Morten Pedersen og Frode Hedvald. Det har vært diverse bannere, flagg, 2-stangsflagg.

Tifo-rommet ligger i kjelleren under 1903, og her har det blitt jobbet til sent på natt mange kvelder. Tifogjeng planlegger det som skal skje under kampene, syr og maler bannere og flagg som skal brukes.

Dugnad

Vi har en fast dugnadsgjeng som trofast stiller opp når Dugnadsansvarlige Tore og Jan Erik sender ut meldinger, disse setter vi STOR pris på! Dere skal ha en stor takk, hver og en av dere.

Før hver hjemmekamp henger vi opp vimpler langs brygga og på gangbrua over til Kråkerøy. Dette er det en gjeng på mellom 8 og 12 stykk som gjør, og vi møter opp på 1903 klokken 10.00 på kampdagen.

Før siste hjemmekamp mot Molde hadde vi mobilisering sammen med klubben da vi pyntet byen og broer med vimpler, dessverre måtte noe tas ned men vi fikk riksdekkende oppmerksomhet.

Hver gang FFK2 spiller hjemmekamp stiller mange opp som ballhentere pluss at vi har tatt inngangspenger som uavkortet har gått til Juniorlaget til FFK.

Vår supporterkafé, 1903, blir drevet på dugnad. Og det er ikke dårlig når vi tenker på at vi har åpent mandag-lørdag + søndager når det er hjemmekamp.

1903 Supporterkafé

Tommy Pettersen har i 2012 vært daglig leder på 1903. Han har fått god hjelp av flere andre som stiller opp og jobber flere dager i uka på dugnad. Det vil i 2013 ikke være noen lønnet daglig leder men alt skal drives på dugnad. Det er styrets ansvar å få dette til. Vi har hatt utplassert person fra Nav som har vært hos oss og jobbet. Han har vært lønnet av NAV.

I Kafeen er det fortsatt muligheter for å få noe godt å spise og drikke, eller bare slå av en hyggelig prat.

Media, nettside og medlemsblad

Vi har i 2012 hatt et bra forhold til media.

Nettsiden rusler og går men det skal jobbes med fornyelse av denne i 2013 Det er stort sett bare oppdateringer og informasjon som blir lagt ut der.

Evig Aristokrat kom ut 2 ganger i 2012 og der var det mye god stoff og redaktøren Heidi Aydar har gjort en kjempejobb med både å samle stoff og skaffe sponsorer.

Økonomi

Det har vært stramt og det har vært tungt å få nye sponsorer for driften av Plankehaugen.

Plankehaugen kalenderen 2012 har Fredrik Reiten hatt ene ansvar for dette og salget har gått meget bra.

Det ble bestemt på forrige Generalforsamling at våre bussturer skulle gå i null og det har styret greit å få til.

I 2012 hadde Plankehaugen ansvaret for å selge lodd på peiser sponset av Peis og Montering, Jøtul og Nordpeis der inntektene skulle gå til FFK og det innbrakte kr 46000 som ble overrakt til FFK på siste hjemmekamp.

Plankehaugen overrakte også på FFK sin Kick-Off kr 5000 til klubben.

Ellers vises det til Regnskapsrapporten. Kassereren Jan Erik har gjort en kjempejobb.

FFK

Plankehaugens hovedformål er å støtte FFK visuelt og verbalt, uten FFK ingen Plankehaugen.

Plankehaugen styret har i år hatt jevnlige samarbeid med FFK administrasjonen, og vi har hjulpet hverandre på flere områder. Vi håper å fortsette med dette samarbeidet i 2013.

Plankehaugen har vært representert med Supporterkoordinator i sikkerhetsmøte foran hver hjemmekamp, og på noen bortekamper.

Innkommende forslag til generalforsamlingen i Plankehaugen

Forslag 1.

Fra sittende styre: Endring av vedtekter § 10

§ 10 STYRETS ORGANISERING

a) Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og fem styremedlemmer. I tillegg velges to varamedlemmer som har møterett på alle styremøter, men ikke stemmerett hvis styret er fulltallig. 1. varamedlem har møteplikt. Valgperioden er to år for styremedlemmer og ett år for varamedlemmer. Styremedlemmene velges overlappende. Nestleder, sekretær og to styremedlemmer det ene året. Leder, kasserer og tre styremedlemmer det neste. Slik at hele styret ikke er på valg samtidig. For å bli valgt inn i styret, må man ha betalt kontingenten for året før.

I tillegg til de direkte valgte vervene leder, nestleder, sekretær og kasserer, fordeler styret ansvaret for følgende oppgaver seg imellom: medlemsansvarlig, tifoansvarlig, turansvarlig, nettredaktør og medlemsbladredaktør. Styret kan også gi ansvaret for en eller flere av disse oppgavene videre til andre medlemmer, men styret er ansvarlig for at oppgavene faktisk blir gjennomført på en tilfredsstillende måte.

Styret møtes etter innkalling fra leder. Styret kan også innkalles etter krav fra minst fire av styremedlemmene. Styrevedtak fattes ved simpelt flertall og krever fremmøte av 5 eller flere stemmeberettigete. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

b) Styremedlemmer har rett til å trekke seg fra styret. Styremedlemmer kan også bli anmodet om å trekke seg av de andre styremedlemmene. Hvis et styremedlem ikke oppfyller sine plikter som styremedlem, kan de resterende ordinære styremedlemmene samt 1. varamedlem stemme over hvorvidt vedkommende får fortsette i styret. Minimum 7 av de 9 stemmeberettigede må stemme for styremedlemmets fratredelse fra styrevervet. Generalforsamlingen kan velge vedkommende inn igjen i styret hvis den ønsker det.

c) Hvis et styremedlem trekker seg eller blir stemt ut av styret, rykker 1. varamedlem opp som ordinært styremedlem og 2. varamedlem opp som 1. varamedlem. Det er opp til styret å avgjøre om det er nødvendig å oppnevne nytt 2. varamedlem. Hvis ytterligere en representant skulle trekke seg eller bli stemt ut av styret, rykker det opprinnelige 2. varamedlemmet også opp som ordinært styremedlem frem til neste generalforsamling. Styret skal ha ni medlemmer og plikter å innkalle til ekstraordinær generalforsamling hvis flere enn to av de ordinære representantene trekker seg eller blir stemt ut av styret.

Forslag fra styret til endring av vedtekter § 10

§ 10 STYRETS ORGANISERING

Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og 1 styremedlem.

Styremedlemmene velges overlappende

Leder, sekretær og ett styremedlem det ene året. Nestleder, kasserer det neste året. Slik at hele styret ikke er på valg samtidig.

Styret møtes etter innkalling fra leder. Styret kan også innkalles etter krav fra minst tre av styremedlemmene. Styrevedtak fattes ved simpelt flertall og krever fremmøte av 3 eller flere stemmeberettigete. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Minimum 3 av de 5 stemmeberettigede må stemme for styremedlemmets fratredelse fra styrevervet.

c) Styret skal ha fem medlemmer og plikter å innkalle til ekstraordinær generalforsamling hvis   flere enn to av de ordinære representantene trekker seg eller blir stemt ut av styret.

Forslag 2.

Fra: Christoffer Horsrud

Ønsker å utestenge Supras som gruppe fra PH feltet, ikke stadion generelt men kun PH feltet.

Grunn: Supras påfører FFK store ekstra kostnader  ref blussing under siste hjemmekamp og dette kan umulig være forenelig med formålet til Plankehaugen nemlig å støtte FFK.

Styrets beslutning: Plankehaugen har ingen rett eller anledning til å utestenge noen fra stadion det er kun arrangøren av kamper på stadion og det er FFK som kan. Det faller ellers oss vanskelig å forstå at forslagsstilleren ønsker en gruppe vekk fra en del av stadion men ikke ellers.

Forslag 3.

Fra: Jon Fredrik Bjønnes

Hva skal gjøres med blusse problematikken blant tribunen?

Styrets beslutning: Styret i Plankehaugen forholder seg til de retningslinjer som FFK gir oss til hver kamp. Har vi søkt om å blusse foran PH tribunen og svaret er nei forholder vi oss til det. At noen greier likevel å gjøre noe annet kan vi ikke gjøre noe med.

Betaling av bot som FFK som arrangør får fra NFF pga noen har gjort noe dem ikke skulle.

Ønsker at Supras eller PH betaler boten(ene).

Styrets beslutning: Plankehaugen går ikke inn og betaler noen bot som har blitt påført FFK av enkelte personer.

 

Generalforsamling flyttet

Kampendring førte at generalforsamlingen måtte flyttes.

Da FFK kampen mot Sarpsborg 08 ble flyttet fra fredag 1. februar til onsdag 30. januar førte det til kollisjon med det planlagte årsmøtet.

Plankehaugen flyttet sporty sitt årsmøte et døgn fram slik at møtet nå avholdes: torsdag 31. januar, kl. 18:00!

 ELITESPONSOR
 

 

Gullsponsor

 

 

 

Sølvsponsor

 

skadeoglakk xl bygg knatterudfjellet trelast
sparebank1

DA logo 1

 

 

 

 

 

Bronsesponsor

 

 

Handyman torvbyen bravida

 

 

slevikelektriske

 

 

 
   

Ørebekk