Vedtekter 

Plankehaugens Vedtekter
Sist endret den 27. okt. 2021

 § 1 NAVN 

Supporterklubbens navn er Plankehaugen og ble stiftet 1.april 1999.

 § 2 FORMÅL 

Plankehaugens formål er å støtte FFK visuelt og verbalt under kamp, samt å være en konstruktiv og kritisk diskusjons- og samarbeidspartner for FFK utenom kamp.

Plankehaugen skal bidra til å skape et godt og inkluderende miljø for sine medlemmer og andre grupperinger utenom Plankehaugen.

 § 3 DISKRIMINERING, POLITIKK OG VOLD 

Plankehaugen tar avstand fra enhver form for diskriminering på grunn av hudfarge, nasjonalitet, tro, kjønn eller legning.

Plankehaugen tar avstand fra enhver form for voldsbruk og aksepterer ikke bruk av vold på våre supporter turer eller supporter arrangement, hjemme og borte. Diskriminerende ytringer er ikke forenlig med medlemskap i Plankehaugen.

Plankehaugen skal være partipolitisk nøytral og aksepterer ikke noen former for politiske standpunkt eller organisasjoners forsøk på å bruke Plankehaugen som en plattform for å spre sitt budskap, uansett politisk retning.

Plankehaugen skal kun fronte det å støtte FFK.

 § 4 MEDLEMSKAP 

Plankehaugen består av de personer som til enhver tid er medlemmer i organisasjonen. Medlemskap utstedes av styret eller den styret har gitt fullmakt. I utgangspunktet kan alle som ønsker det bli medlemmer. Styret kan nekte personer medlemskap dersom personen vurderes å kunne komme til å skade organisasjonens omdømme (se §§ 3 og 6).

Medlemskapet har følgende kategorier for betalende medlemmer:
a) Familiemedlemskap: 2 voksne og inntil 3 barn hvor minimum 2 barn er under 16 år
b) Enkeltmedlemskap
c) Barn/ungdom/student til 23 år
Siste frist for betaling av medlemskapet er 1.november hvert år. Innbetaling av medlemskap etter 1. november, overføres til det påfølgende året.

 § 5 UTMELDING 

Utmelding av Plankehaugen skal meldes skriftlig til styret. Når utmelding er mottatt og registrert av styret, er medlemskapet avsluttet.
Dersom et medlem ikke betaler medlemskapet sitt, slettes medlemskapet automatisk ved utløpet av det året hvor medlemskapskontingenten ikke er betalt.

 § 6 EKSKLUSJON 

Medlemmer som bryter Plankehaugens vedtekter og/eller på annen måte bidrar til å skade FFK og/eller Plankehaugens omdømme, kan ekskluderes av styret.
Varighet på eksklusjonen kan variere, og styret kan oppheve eksklusjonen.
Ved behandling av sak om ekskludering av et medlem, deltar ikke det forslått ekskluderte medlem i avstemningen. Medlemmet skal ha anledning til å uttale seg og å kommentere saken og grunnlaget.
Ved behandling av sak om eksklusjon kreves 2/3 flertall for eksklusjon av medlemmet. Eksklusjonssaker kan av den ekskluderte skriftlig ankes inn for årsmøte. Fristen for å anke er tre uker fra styrets eksklusjonsvedtak. Medlemmet er suspendert frem til årsmøte.
Styret skal ved anke innkalle til ekstraordinært årsmøte for behandling av eksklusjonsvedtaket dersom det er mer enn fire måneder til ordinært årsmøte.
Minimum 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøte må stemme for eksklusjon. Årsmøtets vedtak er endelig.

Styret skal redegjøre for årsmøte dersom det fattes vedtak om eksklusjon.

 § 7 ORGANISATORISK TILKNYTNING 

Supporterklubben Plankehaugen er tilknyttet Norsk Supporterallianse (NSA) og Frivillighet Norge.

 § 8 RETTIGHETER OG PLIKTER 

Plankehaugens medlemmer
a) har rett til informasjon om Plankehaugens drift.
b) har innsynsrett i Plankehaugens regnskaper.
c) har rett til å delta i alle sammenkomster som Plankehaugen arrangerer. Medlemmer skal gå foran ikke-medlemmer.
d) skal følge Plankehaugens vedtekter og de bestemmelser som tas av Plankehaugens besluttende organer.
e) skal betale de avgifter som vedtas av Plankehaugens besluttende organer.
All informasjon skal være i henhold til personvernloven.

 § 9 BESLUTTENDE ORGAN 

Plankehaugens besluttende organer er årsmøte, ekstraordinært årsmøte og styret.

 § 10 STYRETS ORGANISERING/VALGBARHET 

a) Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og inntil 5 styremedlemmer, hvorav to skal være ungdomsrepresentanter, fra 16 til 23 år. Ungdomsrepresentantene skal ha lik stemmerett som øvrige styremedlemmer. Styremedlemmene velges ved overlapp ved hvert årsmøte. Et medlem er valgbart til styret når kontingent er registrert betalt året før valgåret.

Styrevedtak fattes ved simpelt flertall. Styret er vedtaksfør når minst 2/3 av styrets medlemmer deltar, dersom ikke annet følger av disse vedtektene.

b) Et medlem kan kun velges til valgt styrerolle, jf. bokstav a, maksimalt for fire perioder. Dette styremedlemmet kan etter dette dog velges til annen rolle eller ordinært styremedlem.

c) Dersom et styremedlem trekker seg skal dette skje skriftlig og leveres styrets leder. Suppleringsvalg til styret skal skje på første påfølgende årsmøte, dersom styret ikke kaller inn til ekstraordinært årsmøte for gjennomføring av suppleringsvalg. For kontinuitet i valgordningen skal nytt styremedlem velges for gjenstående del av perioden.

 § 11 STYRETS PLIKTER 

Styret har det formelle og juridiske ansvar for Plankehaugens virksomhet. Styret er selv ansvarlig for alle avtaler de inngår på organisasjonens vegne. Styret plikter også å innkalle til medlemsmøter for rådgivning i spesielt viktige saker, planlegging og informasjon om styrets arbeide. Medlemsmøte avholdes ved behov.

Ved styrebehandling av større saker som angår personalsaker og økonomiske saker plikter styret å informere om dette minst en uke før styremøtet slik at dette kan tas opp til nøye vurdering av hvert enkelt styremedlem før saken skal stemmes over.

 § 12 TALSPERSON 

Styrets leder er Plankehaugens talsperson, og er hovedkontakt for media og FFK.

Talspersonen plikter å forholde seg til de retningslinjene og vedtakene som er gjort i styret vedrørende uttalelser. Det er styret som fordeler ansvaret for uttalelser innenfor Plankehaugens forskjellige ansvars- og aktivitetsområder. Det er styret som har ansvaret for alle uttalelser fra Plankehaugen selv om dette i enkelte saker/områder har blitt gitt videre til personer utenfor styret.

Medlemmer av Plankehaugen kan ikke uttale seg i media på vegne av Plankehaugen med mindre dette er avklart med styret i forkant.

Alle styremedlemmer plikter å forholde seg til de bestemmelser styret har blitt enig om i forhold til kontakt med media, FFK og andre.

 § 13 ORDINÆR ÅRSMØTE 

Årsmøte skal avholdes senest innen utgangen av mars hvert år. Styret avgjør nærmere tidspunkt og sted. Medlemmer skal innkalles senest 3 uker før møtet finner sted.

Følgende saker skal behandles:
1. Godkjenne innkalling
2. Godkjenne den oppsatte saksliste.
3. Velge Dirigent
4. Velge sekretær
5. Velge to representanter til å underskrive Årsmøteprotokollen
6. Velge tellekorps
7. Behandle og godkjenne Årsberetningen
8. Behandle og godkjenne regnskap og budsjett, inkl. årskontingent
9. Behandle innkomne forslag
10. Valg av styret
11. Valg av valgkomité
12. Avslutning

Valg foregår primært ved akklamasjon, men kan også avvikles skriftlig dersom årsmøte uttrykker ønske om det. Alle saker på årsmøtet avgjøres ved simpelt flertall med unntak av endringer i vedtektene, beslutning om oppløsning samt spørsmål om eksklusjon som krever 2/3 flertall.

Kun betalende medlemmer med gyldig medlemsbevis for det året årsmøte holdes, har stemmerett. Stemmeretten er personlig og medlemsbevis/kvittering må framvises ved inngangen. Årsmøte er kun for Plankehaugens medlemmer for det året årsmøte avholdes.

Påvirkede/berusende personer har ikke adgang til Årsmøte. Alkoholholdig drikk er ikke tillatt på Årsmøte.

Innkomne forslag til saker på årsmøtet, må skriftlig sendes styret senest innen 14 dager før årsmøte finner sted. Benkeforslag godtas ikke. Kun skriftlige forslag blir godtatt. Styret kan når sakens viktighet gjør det påkrevd, godkjenne saker som skriftlig meldes inn etter fristen.

Forslag til nye styremedlemmer må være valgkomiteen i hende 14 dager før Årsmøte. Benkeforslag på nytt styre godtas. De som blir forslått må være tilstede på Årsmøte.

Valgkomiteen skal bestå av 5 medlemmer, En leder, nestleder og tre medlemmer. Leder, nestleder og et medlem blir første gang valgt for 2 år, og 2 medlemmer blir valgt for ett år. Ved senere valg velges valgkomiteens medlemmer for to år av gangen. Lederen i komiteen koordinerer arbeidet i valgkomiteen.

Saksliste og valgkomiteens innstilling offentliggjøres 1 uke før Årsmøte.

 § 14 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. Styret plikter også å innkalle til ekstraordinært årsmøte hvis minst 1/4 av medlemmene krever det. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skjer etter samme regler som for ordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kan kun fatte vedtak i den/de saker som ligger til grunn for innkallingen. Vedtak fattes etter samme bestemmelser som gjelder for ordinært årsmøte.

 § 15 ENDRING AV VEDTEKTENE 

Vedtektsendringer kan bare foretas på ordinært årsmøte. Forslag til vedtektsendringer må skriftlig fremmes senest to uke før årsmøtet. Kun medlemmer kan fremme forslag til vedtektsendring. Forslag til vedtektsendringer fra styret skal være i sakspapirene. Vedtektsendringer krever 2/3 – to tredjedels – flertall blant fremmøtte stemmeberettigede på årsmøte.

 § 16 UTMERKELSER 

a) Æresmedlemmer: Styret kan utnevne personer som har gjort en spesielt fremragende innsats for Plankehaugen over lengre tid, til æresmedlemmer. Vedtak om utnevnelse av æresmedlemmer skal være enstemmige, da det ikke skal herske noen tvil om at kandidaten er egnet. Alle medlemmer kan foreslå kandidater for styret. Styret kan ikke utnevne sittende styremedlemmer til æresmedlemmer. Æresmedlemmer er ikke betalende medlemmer, så lenge dem er medlemmer i Plankehaugen. Melder dem seg ut, strykes Æresmedlemskapet. Ved ny innmelding blir man som vanlig betalende medlem igjen.

b) Priser: Plankehaugens medlemmer kårer årets spiller. Plankehaugens medlemmer kan foreslå utmerkelser som bør deles ut til spillere som har gjort seg særlig positivt bemerket på eller utenfor banen. Styret fungerer som avgjørende instans ved slike forslag og kan også selv ta initiativ til slike utmerkelser.

 § 17 OPPLØSNING AV PLANKEHAUGEN 

Oppløsing av Plankehaugen krever behandling av spørsmålet på to påfølgende årsmøter, og at 2/3 flertall stemmer for oppløsing. Minst ett årsmøte som behandler spørsmålet om oppløsing skal være ordinært årsmøte. Mellom de to årsmøtene må det ha gått minst 6 måneder. Blir oppløsning besluttet, og etter at alle kostnader er dekket blir et eventuelt overskudd tildelt FFK sin junioravdeling.